PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 16 mei 2021 zondagsnieuws 16 mei 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)
Hierbij de orde van dienst voor 


Zondag 16 mei 2021
De liturgische kleur is wit.
Deze dienst is ook online te volgen.

Usselo: 10 uur voorganger: Ds. Hans Hinkamp uit Lichtenvoorde.
De dienst is geheel in dialect. De orde van dienst vindt u onder dit Zondagsnieuws.
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek,
Koster: Gerard Roossink, Organist: Peter Slotman.

Voorzorgsmaatregelen in de kerk
Wij zijn blij dat wij u vandaag weer in onze kerk kunnen ontvangen. Denkt u er aan dat u op uw plaats blijft en dat u ook bij het verlaten van de kerk voldoende afstand van elkaar houdt.
Let u op de mededelingen op de website!

Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we het lied “Waar twee of drie” twee maal.

Koffie drinken
Na de dienst is helaas nog geen gelegenheid om samen koffie of thee in het verenigingsgebouw te drinken.
Volgende week zondag, Eerste Pinksterdag, is er voor het eerst weer gelegenheid om na de dienst in het Verenigingsgebouw weer te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee.

De schriftlezing is: Matteus 20: 1 – 16

De bloemen gaan als groet en felicitatie naar mevrouw Prins. Mevrouw Prins is binnenkort jarig en wordt 80 jaar.
De bloemen gaan ook, als groet en bemoediging naar mevrouw Haarman.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.
De collecten:
De collecte tijdens de dienst gaat voor de diaconie naar Amnesty International.
Amnesty International is een mondiale beweging die streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. We zijn onafhankelijk van regeringen, politieke ideologie, economische belangen of religie, en worden voornamelijk financieel gesteund door onze leden en publieke donaties.
De deurcollecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente.
Voor degene die digitaal de dienst beluisteren is het voor u het wel bekende nummer van de RABO Bank Nl84RABO0316726532 onder vermelding : Noodhulp Syrische vluchtelingen.
De collecte voor de Plaatselijke Gemeente kunt u storten op Rekening
NL46RABO0316700541 onder vermelding collecte. 

De dienst volgende week zondag 23 mei 1e Pinksterdag.
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: dhr.  Wijtze Ekker uit Enschede
Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van de Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Dialectdienst ‘Krange’: 16 – 5 – 2021, 10.00 uur, Usselo

Welkom

Aanvangslied 612: 1, 3
1. Wi’j komt as bu-w eroepen
en an het lecht ebracht.
Het laeven te ontvangen
hef God ons to edacht.
Wiej komt as bu-w eroepen
etekend met een naam’
van ongewetten toekomst
dee wacht de arfgenaam.

3. Etekend veur ons laeven
as kinder van het lecht,
ezaaid op hopp’ van zegen
die ons is to ezegd.
God, breng ons zelf op aosem
en trae in ons bestaon.
Laot zo veur onze bli’jdschap
ow name borge staon.

Woord van Gods trouw

Gebed

Samenzang 885: 1, 2
1 Groot is oww’ trouw, o Heer, mien God, mien Vader.
Der is gin spöörken van twiefel bi’j Ow.
Bun ik ontrouw, I’j blieft altied denzelfden,
dén I’j ajt waar’n; dat bewies I’j ok no.

Refrein: Groot is oww’ trouw, o Heer, groot is oww’ trouw, o Heer,
iederen morgen laot I’j ’t mi’j waer zeen.
Al wat ik broeke, heb I’j egovven.
Groot is oww’ trouw, o Heer, dee-J mi’j laot zeen.
2. I’j geft ons vrae en vergeft ons ’t verkaerde,
bunt ons as naober, geft kracht en I’j leidt;
kracht veur vandage, ne hoppe veur morgen,
I’j geft het laeven töt in eeuwigheid.
Refrein: Groot is oww’ trouw, o Heer...

Gebed veur de nood in onze weld

Leed Aordeg doen, Daniël Lohues

Gedicht Holle vaten...
Slao-j op een vat evuld met water
heur i-j neet méér dan wat getik.
Nae, een hol vat; dát göf gebater!
Niks van binnen, at’t maor wat lik!
Leu dee loopt wat af te raern!
Jao, zó geet het mangs in onze weld.
En i-j? I-j hebt nog héél wat te laern,
at i-j dát an de orde stelt.

Groten dee veural weerlozen raakt
met eur vracht nikszeggend kabaal.
Groten, dee-t zich geerne groot maakt,
met de waorheid gaot ze an de haal!
Der is alleen de waorheid van het eigen geliek.
Feiten wordt meningen en umgekeerd.
Teggenstanders? Da-s jo enen groten kliek.
En wat neet dög, doot andern verkaerd.

Jao jao. Slao-j op een vat evuld met water
heur i-j neet méér dan wat getik.
Maor een hol vat; dát göf gebater!
Niks van binnen, at’t maor wat lik!
Nae, dan Jezus, dén had niks met al dat gebater.
Al dee holle vaten, dee’n Um gin skik.
Hee neumen zich: bron van laevend water.
Het ging Um um heel wat meer, dan wat lik.

Leed 313: 1, 2, 5 leedbook 109: 1, 5
1. Ne rieken schat an wiesheid
langt God zien woord ons an.
t Gef op de reize klookheid,
want daormet kö-j verdan.
Zien woord is ons een lecht.
En elk dén in vertrouwen
daornaor zien laeven richt,
dén zal daorin anschouwen
den Heer zien angezicht.

5. I’j, God, komt ons temeute,
a-w luustert naor wa-J wilt.
Wie riegt ons an ow veute,
en luustert door heel still’.
Geef, dat ow woord, o Heer,
van vrae, gena en laeven,
neet läög terugge keert,
maor rieke vrucht mag dragen
töt owwen lof en eer.

Biebellaezing Matteus 20: 1 – 16 uut De Biebel in de Twentse sproake

Praeke

Leed Angst is mar veur eben, Daniël Lohues

Gebed

De buul geet rond

Slotlied 425: 1
Op pad met oww’n zegen gaot wi’j onze waege
van hier, uut dit huus, waor-t oww’ stemm’ wordt eheurd,
in Christus verbonden, in Um uut ezonden
op weg in ne wereld dee-t wacht op Ow waord.
Um daor in genade oww’ waorde as zäöde
te zaeien töt deep’ in het duusterste dal,
deur leefde edreven um leu in ons laeven
oww’n zegen te brengen, dee-t opbrengen zal.

Zegen

Na afloop muziek: prachteg mooie dag, Daniël Lohues


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.