PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 14 november 2021 zondagsnieuws 14 november 2021
Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 14 november 2021
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur, Voorganger: ds. O.Haasnoot.
Ouderling: Ria Teussink, Diaken: Henk Blik, Kerkrentmeester: Riette Wissink , Koster: Henk Aalpol
Organist: Peter Slotman.


Kaarsenlied
Bij het aansteken van de kaarsen zingen we van lied 600 de eerste twee verzen.


De schriftlezingen
Eerste lezing: Exodus 40: 34-38
Tweede lezing :Marcus 12: 38 – 44


Bloemen in de dienst
De bloemen gaan als felicitatie naar dhr. H. Wooldrik, De Mans 16 hij is  80 jaar geworden. Ook als felicitatie naar mevr. Lammersen, Jan van Elburgstraat 61 zij is 95 jaar geworden.
Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Overlijden.
Op 11 november 2021 is overleden ons gemeentelid mevr. R. Zijdeveld-Beekman, laatst gewoond hebbend op de Wiedenhof te Haaksbergen. Donderdag 18 november om 14.30 uur is de rouwdienst bij ons in de kerk en aansluitend zal ze worden begraven.
De collecten:
Door de aangescherpte corona maatregelen is er aan de uitgang  1 collecte, voor de Diaconie en Plaatselijke Gemeente. Deze wordt eerlijk verdeeld.
Voor de diaconie is de bestemming Manyano . De 2e collecte is voor de Plaatselijke Gemeente.
Wilt u het via de bank doen dan kunt u uw bijdrage voor de Diaconie u overmaken
op : NL84 RABO 0316726532 o.v.v. 14 november- aktie Manyano.
Voor de plaatselijke Gemeente is het rekening nummer: NL46 RABO 0316700541.


Aktie Manyano.
Zoals u allemaal in Drieklank hebt kunnen lezen gaan we dit jaar voor de 5e keer geld inzamelen voor deze organisatie.Vanaf vandaag liggen er bestelformulieren op de tafels waarop u kunt invullen wat u graag wilt hebben. Wij hopen natuurlijk op een verrassend resultaat.
De bestellingen kunnen tot 28 november worden doorgegeven,
Vanaf 5 december krijgt u taart bij de koffie .hiervoor hebben we natuurlijk wel bakkers nodig endaarvoor gaat ook een lijst rond.


De dienst volgende week zondag 21 november- gedachtenisdienst.
Usselo, Aanvang 10.00 uur. Voorganger: Ds. M. Schepers-v.d.Poll uit Enschede.
Koffie drinken Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee in het Verenigingsgebouw te drinken. Wel weer met meer afstand onder elkaar. Welkom!


Kerst viering voor de kinderen:
op zaterdag 18 december. Kinderen, engel, ezels en schapen zullen het kerstverhaal vertolken. Om 16 uur en 17 uur op de deel van de fam.Leefers aan de Haaksbergerstraat 962 in Usselo. Zie de flyer op de facebook pagina van de kerk.


Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Olaf Haasnoot, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 7851695.
Email adres: olaf.haasnoot@gmail.com. Bij afwezigheid van ds. Olaf Haasnoot kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.


De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden door Rien van den Broeke en Joop Harms verzorgd.
Lijkt het u leuk om eens een kijkje te nemen hoe een en ander werkt, kijkt u dan na de dienst even achter in de kerk bij de “regietafel”. Rien en Joop geven u graag uitleg.


Bereikbaarheid van de kerk
Zoals u al eerder hebt kunnen lezen, zijn de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat en de Boekelosestraat volop in gang. Momenteel zijn de werkzaamheden in de tussen de bebouwde komgrens bij de Lammerinkweg en de bebouwde komgrens aan de Enschedese kant in uitvoering. Hierdoor is onze kerk en het Verenigingsgebouw per auto slecht bereikbaar.
Op onze website vindt u informatie over de diverse werkzaamheden en belemmeringen ten gevolge van de werkzaamheden. Daar zullen wij u ook op de hoogte houden van wijzigingen in de planning.
Kunt u niet naar de kerk komen, denkt u dan aan de mogelijkheid om de diensten online te volgen. Onder het kopje De kerk online! vindt u de link naar Kerkdienstgemist.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Greetje verzamelt deze meldingen en zorgt dat de juiste adressen bij de redactie terecht komen. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!
Orde van dienst voor zondag 14 november.
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Lied 600: 1, 2
Begroeting
Lied 1005: 1 refrein, 5 refrein.
Gebed om ontferming
Glorialied 713 : 1, 2.
Gebed om de Geest
Kinderwoord
Lezing Exodus 40: 34-38
Lied 405
Lezing Marcus 12: 38 – 44
Overdenking
Orgelimprovisatie
Lied 912: 1 ,2, 5, 6.
Gebeden - stil gebed - onze Vader
Collecte aan de uitgang
Slotlied 908: 1, 2, 7.
Zegen
Amen, amen,amen 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
VACANT

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.