PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 15 januari 2023 zondagsnieuws 15 januari 2023


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 15 januari
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen
Ouderling: Joke Pasman, Diaken: Esther Mol, Kerkrentmeester: Jan Berenbroek,
Koster: René Jongejeugd, Organist: Jan Fahner.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op het tweede blad

Voorzorgsmaatregel Corona
Zoals uit de media is op te maken loopt het aantal coronabesmettingen helaas weer op. De kerkenraad heeft daarom besloten dat er bij het binnenkomen en bij het uitgaan van de kerk als groet geen handen meer worden geschud. Wij hopen op uw begrip en hopen met u dat het bij deze voorzorgsmaatregel blijft.

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en felicitatie naar de heer Cretier, Dirk Papestraaat 66, hij is jarig geweest en 80 geworden.
De tweede bos bloemen gaat naar de heer en mevrouw Sepp, Johan van  Elburgstraat 53, zij waren 50 jaar getrouwd.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.


Collectes
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor “Ondersteuning gemeenten”, Goed toegerust aan de slag!
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.  Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 15 januari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 15 januari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.De dienst volgende week zondag 22 januari
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.
Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!

Orde van dienst

 
Thema: Het leven gaat tóch door!


Orgelspel
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, U verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij u is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent mijn weg.

Dietrich Bonhoeffer

binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken
intochtslied Lied 216: 1, 2 en 3 Dit is een morgen als ooit de eerste staande
stil gebed
bemoediging en groet
gebed van toenadering
v: God van licht en leven,
Gij geeft Uzelf te kennen
als liefde, als ontferming.
Wil het donker
dat rond ons hangt
de sluier van de twijfel die ons bedekt,
van ons wegnemen.
Kom met uw stille kracht
in ons bestaan.
allen: KOM TOT ONS,
WEES HIER AANWEZIG.
AMEN.

Thema HET LEVEN GAAT TÓCH DOOR!
kyrie-gebed
v: …….
allen:


glorialied Lied 305: 1, 2 en 3 Alle eer en alle glorie
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing Jesaja 62: 1 - 6
Lied 221: 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht
2e schriftlezing Johannes 2: 1 - 10
Lied 525: 1 , 2 , 3 , 4 en 5 Wij willen de bruiloftsgasten zijn
uitleg en verkondiging
orgelspel
lied 793: 1, 2 en 3 Bron van liefde
dankgebed, voorbeden, stil gebed, gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied staande Lied 968: 1, 3 en 5 De ware kerk des Heren
wegzending en zegen
orgelspel
collecte aan de uitgang van de kerk

 


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.