PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
zondagsnieuws 22 januari 2022 zondagsnieuws 22 januari 2022


Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)Zondag 22 januari
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is ook online te volgen.
Usselo: 10 uur Voorganger: Ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
Ouderling en kerkrentmeester: Riëtte Wissink, Diaken: Liesbeth Harms, Koster: Hans Wooldrik,
Organist: Peter Slotman.

Orde van dienst
De orde van dienst staat op de achterzijde


Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat deze zondag als groet en felicitatie naar de heer Buijse,  hij is 90 jaar geworden.
De tweede bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar de heer Schukkink.

Wij leven mee met
Allen, die in een ziekenhuis of verpleeghuis moeten verblijven en allen die door omstandigheden aan huis gebonden zijn.
Allen die een mooi bericht hebben ontvangen en allen die iets te vieren hebben.Bericht van Overlijden
Op 16 januari is de heer Henk Duinhof overleden.
Zondagmiddag 22 januari is er tussen drie uur en half vier in onze kerk gelegenheid om afscheid te nemen van Henk. Maandagochtend 23 januari om 11 uur wordt u uitgenodigd voor zijn afscheidsdienst in onze kerk. Aansluitend aan de dienst vindt zijn begrafenis plaats op de Hervormde begraafplaats tegenover de kerk.

De dienst volgende week zondag 29 januari, Bevestiging nieuwe Ambtsdragers
Usselo: 10.00 uur. Voorganger: Ds. Wiebke Heeren.
Met blijdschap deelt de kerkenraad van de Protestantse Kerk te Usselo u mee, dat onze gemeenteleden
Klaas Boersma, wonende te Enschede, en Lidie Farro, eveneens wonende te Enschede, de roep in het ambt van ouderling hebben aanvaard.
De bevestiging van Klaas en Lidie zal zijn in de dienst van 29 januari a.s.

Collectes
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Collecte Missionair werk (Dorpskerken)
Een kerk van betekenis

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in hun eigen omgeving. 
De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u ook overmaken op rekening NL 84 RABO0316726532 t.n.v. Diaconie PG Usselo o.v.v. collecte 22 januari. 
Uw bijdrage voor de plaatselijke gemeente kunt u ook overmaken op rekening NL 46 RABO0316700541 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. collecte 22 januari.
Uw giften zijn zeer welkom.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het Verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

Pastorale zorg.
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060.
Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.
De digitale kerkdiensten worden afwisselend door Rien van den Broeke, Joop Harms, Ties Bos en Henny Dekker verzorgd.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot vrijdag 12.00 uur bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 (email: hermablik@hjb-ict.com) en bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20 (email: roelterborg11@gmail.com ).
Belangrijk is dat kopij en/of berichten naar beide emailadressen worden gestuurd!!!!!!
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst en daarna een fijne zondag!


Orde van dienst

 
Orgelspel
binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
woord van welkom en mededelingen door de dienstdoende ouderling
de kaarsen op de viertafel worden aangestoken door de ouderling, lied 600: 1 en 2
Intochtslied: lied 66: 1 en 2
bemoediging en groet
lied: lied 66: 6 en 7
kyrie-gebed
glorialied: lied 870
gebed voordat er uit de Bijbel wordt gelezen
1e schriftlezing: Jesaja 49: 1 - 7

 
Lied: lied 139: 1, 5 en 6
2e schriftlezing: Matteüs 4: 12 - 22
Lied: lied 531
uitleg en verkondiging (op de katheder)
orgelspel
lied: lied 836
dankgebed, voorbeden, stil gebed,
gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: lied 362
wegzending en zegen
orgelspel


 
terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. W. Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Zondagsnieuws
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.