PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
De diaconie

De diaconie

Binnen de Protestantse Gemeente Usselo bestaat de diaconie uit 4 personen. Als u hier klikt komt u bij  “Drieklank”, het kerkblad van de gemeente. Daar vindt u de namen en enkele andere gegevens van de diakenen op een van de laatste pagina’s.

In het Nieuwe Testament komt het griekse woord “diaconia” regelmatig voor. Het betekent “dienst”. Oorspronkelijk had dit vooral betrekking op “dienen aan tafel”. Vandaar dat diakenen bij de viering van het avondmaal nog steeds een belangrijke rol vervullen. Later kreeg “dienen” ook de betekenis van “helpen waar geen helper is”.
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van de diaconie vanaf de tijd van de eerste christengemeenten te behandelen. Maar een aardig artikeltje hierover vond ik op de website van de protestantse gemeente van Zaamslag, u kunt het vinden als u hier klikt.

Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van de diaconie is dat zij zich inzet voor mensen in nood, dichtbij en veraf; en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Dat is trouwens uitdrukkelijk de taak voor de gemeente als geheel. De diaconie heeft hierin een stimulerende en toerustende taak, en schept de mogelijkheden voor gemeenteleden om mee te doen.
Op de website van de PKN (als u hier klikt komt u op de homepage van de PKN) kunt u lezen hoe deze opdracht op allerlei manieren, en op allerlei fronten, wordt aangepakt, bijvoorbeeld via Kerk in Actie (klik hier)
U begrijpt wel dat de diaconie van de PKN-gemeente van Usselo, vergeleken met wat er landelijk gebeurt, op bescheiden schaal opereert. Dit artikel wil u informeren wat de diaconie van onze gemeente, binnen de regelingen zoals die in de PKN gelden, allemaal doet.

Helpen waar geen helper is
Tijdens de kerkdienst zijn het de diakenen die collecteren. Natuurlijk wordt er niet lukraak gecollecteerd:  de diaconie beschikt over een lijst met goede doelen die vanuit de landelijke PKN worden aanbevolen. Daarnaast zijn er goede doelen die zich plaatselijk aandienen. De diaconie maakt hieruit een keuze, waarbij het accent ligt op plaatselijke goede doelen. Goede doelen die structureel, min of meer jaarlijks, worden gesteund zijn bijvoorbeeld Tactus (hulp voor kinderen van verslaafde ouders), Present “Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden”, De Wonne (opvang van mensen in probleemsituaties), de Leendert Vriel Stichting (voor vrijwillige palliatieve terminale zorg), Timon (jeugd- en jongvolwassenenzorg), het city-pastoraat,  “een plek in de binnenstad voor iedereen die wil praten over zijn zorgen, plezier, leven of geloof”.
Als u klikt op de in rood weergegeven namen van de genoemde instellingen kunt u er meer over lezen.

Behalve collecteren organiseert de diaconie ook nog enkele andere activiteiten:
-  Een Kerstmarkt, waarvan de opbrengst naar een van de goede doelen gaat.
- Ter gelegenheid van de “Dankdag voor gewas en arbeid’ worden er fruitmanden samengesteld, die verspreid worden onder gemeenteleden die 80 jaar zijn of ouder als groet van de gemeente.
- De Open Venster middagen. Voor de oudere gemeenteleden organiseert de werkgroep ''Open Venster'' in de veertigdagentijd (vóór Pasen) en in de adventstijd (vó ór Kerst )een gezellige middag met een mediatief moment.

De diaken en de liturgie
Het diaconaat is nauw verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:
De diaken doet mee met de voorbeden voor de noden in de wereld.
Genoemd werd al dat de diakenen collecteren; maar ik onderstreep graag dat collecteren ook deel uitmaakt van de liturgie.
De diaken doet mee met de voorbereiding en het uitdelen bij het Avondmaal.

De diaken als bestuurder
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Ook diakenen maken dus deel uit van het bestuur van de gemeente.

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
ds. Wiebke Heeren
Haaksbergerstraat 819
7548 PB Usselo
tel. 053-2316060
wiebkeheeren@hotmail.com

Scriba:
Roel ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
 Riette Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank: Roel Bruinsma en Herma Blik.
Roel Bruinsma
Bastinglaan 25
7548 AM Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53   06-83989549
Copij via email:
drieklank@protestantsegemeente-usselo.nl

Reactie Zondagsnieuws
Roel ter Borg tel. 06-55075120 en Herma Blik tel. 06-49271654
Copij: zondagsnieuws@protestantsegemeente-usselo.nl
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.