Kerkenraad en ambtdragers

De kerkenraad bestaat uit verschillende ambtsdragers die elk een andere taak vervullen. De ambtsdragers zijn: diacenen, ouderlingen en  ouderlingen met een bijzondere taak als kerkrentmeester, 

Diakenen: zie pagina diaconie.


Ouderlingen

Net als de diakenen maken we als ouderlingen deel uit van de Kerkenraad. Ouderlingen hebben als taak leiding en sturing geven aan de gemeente. We denken samen met de andere ambtsdragers mee over het beleid, de richting van de kerk en de besluiten daarover. Een bijzonder taak daarin kan het dragen van de financiële verantwoordelijkheid zijn, het Kerkrentmeesterschap.

Zie het kopje kerkrentmeesters


Als ouderlingen hebben we ook een belangrijke rol in het bevorderen van gemeenteopbouw en het stimuleren van onderlinge verbondenheid binnen de gemeente in Usselo. Zo hebben we een rol bij de organisatie en leiding van de kerkdiensten. We kunnen, in overleg met de voorganger, verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van de liturgie, het lezen van Bijbelteksten, het leiden van gebeden en het delen van mededelingen met de gemeente. Verder doen we als ouderlingen dienst in de kerk tijdens de erediensten op zondag volgens een rooster, en bij rouw- en trouwdiensten e.d. Een primaire verantwoordelijkheid van ouderlingen is de betrokkenheid bij het wel en wee van mensen, zoals op het terrein van de pastorale zorg.

In Usselo is er een actieve pastoraatsgroep, de Pastorale Raad waarin ook ouderlingen participeren.

Zie  de pagina Pastorale Raad


Pastorale Raad.

De pastorale raad komt twee maandelijks bij elkaar. Een deel van de ouderlingen en bezoek medewerkers en de predikant heeft zitting In de Raad. In vertrouwelijkheid worden dingen besproken die hen ter ore zijn gekomen. Geheimhouding is verplicht.

Het doel is mensen te kunnen bijstaan die met zorgen leven. Het betreft dus niet alleen gemeenteleden, maar ook mensen uit de dorpen of de buurt.

Daarnaast worden ook actuele ontwikkelingen uit de samenleving besproken.

Vanuit deze Raad worden dingen aangereikt voor de kerkenraad. Die kan dan aansturen op bijvoorbeeld het bevorderen van de samenhang onderling, of meer ondersteuning bij geïsoleerde mensen of mensen in nood.

 

terug