Profielschetsen

De profielschets van de  Protestantse Gemeente Usselo kunt u hier downloaden
De profielschets van de PKN Haaksbergen-Buurse kunt u hier downloaden


De profielschets van de Protestantse Gemeente Usselo kunt u hieronderook online lezen.

Profielschets van de Protestantse Gemeente Usselo.

Structuur van de Gemeente.
De Protestantse Gemeente Usselo omvat de dorpen Usselo en Boekelo en de buurtschappen Broekheurne, Rutbeek en Twekkelo. Ook een groot aantal mensen uit de stad Enschede maken deel uit van de PG Usselo. De Gemeente ligt voor het grootste deel op het gebied van de burgerlijke gemeente Enschede en een klein gedeelte ligt op dat van Hengelo.
De eredienst wordt gehouden in de kerk te Usselo aan de Haaksbergerstraat. In 2009 heeft er een grondige renovatie plaats gevonden en er is een moderne, multifunctionele kerkzaal ontstaan. Een aantal malen worden er diensten gehouden in de Johanneskerk in Twekkelo. Ook staat naast de pastorie ons verenigingsgebouw waar zondag na de eredienst met de gemeenteleden koffie wordt gedronken. Het gebouw wordt tevens verhuurd voor sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten.

Per 01-01-2020 telde de Gemeente 547 leden (385 pastorale eenheden). Van deze leden is ongeveer 30% actief. De P.G. Usselo is een echte plattelandsgemeente.
Usselo is vooral agrarisch ingesteld, maar Boekelo heeft een forensisch verkeer met Enschede en Hengelo. De kleur en ligging van de gemeente is pluriform, Midden Orthodox.

Geografisch is het een uitgestrekte gemeente ten zuidwesten van Enschede/Hengelo.
In Usselo is een openbare basisschool. Er zijn diverse soorten vervolgonderwijs in Enschede/Hengelo mogelijk, alsmede een hogeschool en een universiteit in Enschede. Enschede is per fiets en/of openbaar vervoer (busverbinding) goed bereikbaar. Van cultuur kan op korte afstand in Enschede en Hengelo genoten worden: In beide gemeenten zijn schouwburgen, musea, muziekcentra en bioscopen gevestigd.

De Kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 4 diakenen, 5 ouderlingen  en 4 ouderling-kerkrentmeesters. Er is nog een notuliste, een kerkrentmeester en een beleidsmedewerker maar deze hebben geen zitting in de kerkenraad. Van de genoemde kerkenraadsleden zijn ongeveer de helft man en de helft vrouw.
Tevens is er een aantal pastorale medewerkers bij onze gemeente betrokken.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.
De ouderlingen hebben hun eigen wijk en worden bijgestaan door zgn. wijkwerkers.

Predikant.
Het dienstverband is 50%.
Er is een eigen pastorie, gelegen tussen onze kerk en het Verenigingsgebouw deze zijn omgeven door veel groen. De kerk, de pastorie en he Verenigingsgebouw staan aan de voormalige N18 die in 2021 is  ingericht als 30 km straat met een dorsplein.

Kerkdiensten.
Meestal vindt de kerkdienst plaats in Usselo. Een aantal zondagen per jaar is de dienst in de Johanneskerk in Twekkelo. Af en toe zijn er gezamenlijke diensten met de PKN Haaksbergen-Buurse.
Wij streven naar minstens één gezinsdienst, waarin de jeugd participeert, per jaar.
De diensten in Usselo kunnen worden gevolgd via Kerkdienstgemist.nl.
De parttime predikant verzorgdt diensten naar rato dienstverband en verder komen er gastpredikanten.
De kerkdiensten worden bijgewoond door gemiddeld 60 personen.  Aan het einde van de dienst neemt de predikant persoonlijk afscheid van de kerkgangers. Na afloop van de dienst is er voor iedereen, die dat wil, koffie/thee in het verenigingsgebouw. Hier vinden dan gesprekken plaats over de dienst en andere zaken die van belang zijn.Een aantal keren per jaar verleent de Cantorij medewerking aan de kerkdiensten.
De Maaltijd van de Heer wordt meerdere keren per jaar gevierd. Hiervoor wordt iedereen die aanwezig is uitgenodigd.
Er is een Jeugdkerk voor 12-plussers en een Kindernevendienst.
Rouwdiensten vinden ook in de kerk te Usselo plaats. De Hervormde Begraafplaats ligt aan de overkant van de Haaksbergerstraat. Deze begraafplaats was een aantal jaren geleden nog in bezit van de kerk, maar is overgedragen aan de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo.

Kerkblad.
Onder eigen redactie en in eigen beheer verzorgt de gemeente zes maal per jaar het kerkblad “Drieklank”. Op elk adres van de gemeenteleden wordt dit blad door de wijkwerkers bezorgd. In “Kerk en Stad”, het kerkblad van de P.G. Enschede, heeft de P.G. Usselo een eigen rubriek. Gemeenteleden kunnen zich hierop abonneren.

Website.
Hierop staat de belangrijkste informatie van de P.G. Usselo . Ook een digitale versie van de Drieklank. Elke zondag is er een zondagsbrief met actuele informatie voor de kerkgangers. Deze wordt ook op de website geplaatst.

Bezoekwerk.
Voor een goed contact in de gemeente is het huisbezoek van de predikant onontbeerlijk. De predikant wordt daarbij niet begeleid door een ambtsdrager. Gemeenteleden die 85 jaar en ouder zijn worden rond hun verjaardag bezocht.
Zieken krijgen naar behoefte bezoek (thuis, in ziekenhuis of verpleeghuis). Er is een actieve pastoraatsgroep die in overleg ook gemeenteleden bezoekt.

Catechisatie en jeugd.
Helaas is het zo dat er al een groot aantal jaren geen catechisanten zijn.
Er vindt wel vorming plaats in gespreksgroepen, die door belangstellenden worden georganiseerd.
Op de eerste zondag van de maand komt een groep jongeren tijdens de dienst bij elkaar, met begeleiding, in de zgn. jeugdkerk. Tevens is er op die zondag een oppas/kindernevendienst.
Met kerst wordt er een Kerstspel opgevoerd en met pasen is er de Kinderpassion, beide trekken veel bezoekers ook van buiten de kerk.

Open Vensterwerk.
De gemeente heeft een groep die actief is in het Open Venster werk. Deze groep verzorgt voor de Oogstdienst fruitmandjes, die na de dienst door kerkbezoekers naar ouderen worden gebracht. In de tijd van Pasen en Kerst organiseert zij ook ontmoetingsmiddagen.

 
terug