PKN
Protestantse Gemeente te Usselo
 
Profielschets van de Protestantse Gemeente Usselo. Profielschets van de Protestantse Gemeente Usselo.

Structuur van de Gemeente.
De Protestantse Gemeente Usselo omvat de dorpen Usselo en Boekelo en de buurtschappen Broekheurne, Rutbeek en Twekkelo. De Gemeente ligt voor het grootste deel op het gebied van de burgerlijke gemeente Enschede en een klein gedeelte ligt op dat van Hengelo.
De eredienst wordt gehouden in de kerk te Usselo aan de Haaksbergerstraat. In 2009 heeft er een grondige renovatie plaats gevonden en er is een moderne, multifunctionele kerkzaal ontstaan. Een aantal malen worden er diensten gehouden in de Johanneskerk in Twekkelo. Hier  wordt elk jaar ook  de paascyclus gehouden.  Deze kerk is niet in het bezit van de Protestantse Gemeente Usselo. In Boekelo hebben we nog wel een kerkgebouw, maar dat is een aantal jaren geleden aan de eredienst onttrokken. Het gebouw wordt verhuurd aan een groot aantal verenigingen uit Boekelo en Usselo.
De P.G. Usselo is in het bezit van een pastorie aan de Haaksbergerstraat, omgeven door veel groen.

Per 01-01-2012 telde de Gemeente 574 leden (459 pastorale eenheden).Van deze leden is ongeveer 20% actief. De P.G. Usselo is een echte plattelandsgemeente.
Usselo is vooral agrarisch ingesteld, maar Boekelo heeft een forensisch verkeer met Enschede en Hengelo. De kleur en ligging van de gemeente is pluriform, Midden Orthodox.

Geografisch is het een uitgestrekte gemeente ten zuidwesten van Enschede/Hengelo.
In Usselo is een openbare lagere school. Alle soorten vervolgonderwijs in Enschede/Hengelo en een universiteit in Enschede. Enschede is per fiets en/of openbaar vervoer (busverbinding) goed bereikbaar. Ook van de cultuur kan op korte afstand in Enschede en Hengelo genoten worden: zowel in Enschede als in Hengelo een schouwburg en in Enschede twee musea en een muziekcentrum.

De Kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit 1 predikant, 3 diakenen, 4 ouderlingen en 4 ouderling-kerkrentmeesters. Er zijn nog 2 kerkrentmeesters, maar deze hebben geen zitting in de kerkenraad. Van de genoemde kerkenraadsleden zijn 8 vrouw en 6 man.
Er is ook  een aantal pastorale medewerkers.
De kerkenraad vergadert zes keer per jaar.
De ouderlingen hebben hun eigen wijk en worden bijgestaan door zgn. wijkwerkers.

Predikant.
Onze predikant woont in de pastorie. Hij heeft dienstverband van 60%.

Kerkdiensten.
Meestal vindt de kerkdienst plaats in Usselo. Een aantal zondagen per jaar is de dienst in de Johanneskerk in Twekkelo. 1 à 2 keer per jaar is er een oecumenische dienst in de Marcellinuskerk in Boekelo. Wij streven naar minstens één gezinsdienst, waarin de jeugd participeert, per jaar.
De meeste diensten worden geleid door onze predikant. In verband met de cao voor predikanten moet er voor 17 zondagen een gastpredikant worden uitgenodigd. Dit levert tot op heden geen problemen op. De kerkdiensten worden bijgewoond door gemiddeld 60 personen. De diensten worden op band opgenomen, zodat gemeenteleden die aan huis gebonden zijn, deze diensten op een later tijdstip kunnen beluisteren. Na de dienst neemt de predikant persoonlijk afscheid van de kerkgangers. Na afloop van de dienst is er voor  iedereen, die dat wil,  koffie/thee in het verenigingsgebouw. Hier vinden dan gesprekken plaats over de dienst en andere zaken die van belang zijn.
Een aantal keren per jaar verleent de Cantorij medewerking aan de kerkdiensten.
Het Heilig Avondmaal wordt acht maal per jaar gevierd. Hiervoor wordt iedereen, die aanwezig is uitgenodigd.
Er is een Jeugdkerk voor 12-plussers en een Kindernevendienst.
Rouwdiensten vinden ook in de kerk te Usselo plaats. De Hervormde Begraafplaats ligt aan de overkant van de Haaksbergerstraat. Deze begraafplaats was een aantal jaren geleden nog in bezit van de kerk, maar is overgedragen aan een Stichting: Stichting  Hervormde Begraafplaats Usselo (S.H.B.U.).

Kerkblad.
Onder eigen redactie en in eigen beheer verzorgt de gemeente zes maal per jaar het mededelingenblad “Drieklank”. Op elk adres van de gemeenteleden wordt dit blad door de wijkwerkers bezorgd. Ook in “Kerk en Stad” informatie blad voor de P.G. Enschede en Usselo  heeft de P.G. Usselo een eigen rubriek. Gemeenteleden kunnen zich hierop abonneren.
Elke zondag is er een zondagsbrief met actuele informatie voor de kerkgangers. Ook hebben we een website. Hierop staat de belangrijkste informatie van de P.G. Usselo en wordt de zondagsbrief geplaatst. Er  is een digitale versie van de Drieklank.

Bezoekwerk.
Voor een goed contact in de gemeente is bezoek van een predikant onontbeerlijk. De predikant wordt op zijn bezoek niet begeleid door een andere ambtsdrager. Gemeenteleden die 85 jaar en ouder zijn worden vlak voor/op/of vlak na hun verjaardag bezocht. Zieken krijgen naar behoefte bezoek en wekelijks doet de predikant een ronde in de ziekenhuizen.
Als er werk blijft liggen verzorgen kerkenraadsleden en/of pastorale medewerkers ook huisbezoeken.

Catechisatie en jeugd.
Helaas is het zo dat er al een groot aantal jaren geen catechisanten zijn.
Er vindt wel vorming plaats in gespreksgroepen, die door belangstellenden worden georganiseerd.
Elke maand komt een groep jongeren zondags tijdens de dienst bij elkaar, met begeleiding, in de zgn. jeugdkerk. Ook is er elke maand een oppas/kindernevendienst.

Oecumene.
Met de Rooms-Katholieke parochie in Boekelo bestaan goede contacten. Er vinden gebedsdiensten plaats. Een interkerkelijke werkgroep organiseert jaarlijks een aantal gemeenschappelijke activiteiten, zoals gemeenschappelijke vieringen en gemeenteavonden.

Verenigingen.
De Gemeente heeft een vrouwengroep en een groep, die actief is in het Open Venster werk. Deze groep verzorgt voor de Oogstdienst fruitmandjes, die na de dienst door kerkbezoekers naar ouderen worden gebracht. In de tijd van Pasen en Kerst organiseert zij ook ouderenmiddagen.

terug
 
 
 
Belangrijke adressen
 

Predikant
Ds. O. G. Haasnoot
Haaksbergerstraat 819
7548 PB  Usselo
Tel. 053 785 1695
Email: olaf.haasnoot@gmail.com

Scriba:
R.M. ter Borg
Mastbos 61
7534 GM  ENSCHEDE
Tel. 06-5507 5120
email: P.g.usselo1@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Lammerinkweg 1
7546 RD USSELO
Bankrek.
  NL46 RABO 0316 7005 41
SKG Rek. nr.
  NL24 RABO 0373 7304 38

Diaconie:
Liesbeth Harms
Suze Groeneweglanden 9,
7542NP, Enschede t
tel. 053-4767733
Bankrek.
   NL84 RABO 0316 7265 32
KVK-nr 76379396

Reservering van de kerk,
verenigingsgebouw en uitgifte van grafrechten:
Mevr. R. Wissink
Tel. 06-23726729
mts-wissink@outlook.com

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016
7504 PA ENSCHEDE
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw:
Haaksbergerstraat 821
7548 PB USSELO

Redactie kerkblad Drieklank:
copij sturen naar:
R. Bruinsma
Beckumerstraat 207
7548 BE Boekelo
Tel. 053 - 428 17 53
E-mail: roelbruinsma@home.nl

Reactie Nieuwsbrief
Herma Blik en Roel ter Borg
Copij sturen naar beide email adressen:
hermablik@hjb-ict.com
roelterborg11@gmail.com
 

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.