zondagsnieuws 26 mei 2024


Z   O   N   D   A   G  S  N   I   E   U   W   S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo

(www.protestantsegemeente-usselo.nl)

 

Zondag 26 mei, Usselo 10.00 uur

De liturgische kleur is rood, teken van Gods Geest in de wereld

Deze dienst is  online te volgen.

Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart-Fens uit Haaksbergen

Ouderling: Lidie Farro, Kerkrentmeester: Henk Abbink, Diaken: Henk Blik 

Koster: Henk Aalpol,    Organist: Jan Fahner, Techniek: Ties Bos

Bloemen in de dienst 
De eerste bos bloemen gaat als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Fahner uit Haaksbergen.

 

De tweede bos bloemen gaat ook als groet en bemoediging van de gemeente naar mevrouw Schmidt,

Jan van Elburgstraat 51.

 

Collecte

De diaconale collecte is deze zondag voor Pinkster collecte (Kerk in Actie), Bangladesh, Gemeenteopbouw voor Dorpskerken.

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw. Voorgangers en kerkelijke vrijwilligers krijgen training in bijbelonderwijs, kinderwerk, leiderschap en diaconaat. Dankzij dit programma kunnen gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.

 

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.

U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

 

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.

 

De dienst volgende week zondag,

Usselo, 10.00 uur  voorganger: Ds. Wiebke Heeren. 

 

Pastorale zorg

Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com.  Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank. 

 

De kerk online!

De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

 

Redactie

Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20. 

Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch 

053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.

De redactie wenst u een goede dienst !

 

Orde van dienst

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling

Kaarsenlied: Lied 600 : 1 en 2.

We gaan staan 

Stil gebed

Intochtslied Psalm 119: 1 en 2, Welzalig wie de rechte wegen gaan

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

v: De Heer is met u allen

a: ZIJN VREDE MET U
Drempelgebed

v: Wees ons nabij, God, en hoor onze gebeden, doe ons ervaren
dat uw Geest ons de weg wijst op onze tocht door het leven.

a: RICHT ONS OP, OPEN ONZE TOEKOMST IN HET LICHT VAN UW HEIL VOOR MENSEN. AMEN.

Vervolg intochtslied Psalm 119: 44, Heer, ondersteun mij 

We gaan zitten

DIENST VAN HET WOORD

Thema: De uitdaging na Pinksteren

Kyrie en gloria

v: ……

a:   Kyrie eileison, zie hieronder

gloria: Lied 704: 1 en 2 Dank, dank nu allen God

DIENST VAN HET WOORD

gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest
Lezing Psalm 119: 9 - 16

Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Lezing: II Korinthe 2: 14 – 3: 6

Lied  976: 1, 2 en 3 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven

Overdenking

Orgelspel en Lied 686: 1, 2 en 3 De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

DIENST VAN ONS ANTWOORD

Dankgebed - voorbeden -  stil gebed – Onze Vader 

inzameling van de gaven 

DIENST IN DE WERELD
Slotlied Lied 977: 1, 3 en 5 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd

Heenzending en zegen

a: Amen (gezongen)

Orgelspel    


Afbeelding met tekst, Lettertype, handschrift, typografie

Automatisch gegenereerde beschrijving
 
terug