zondagsnieuws en orde van dienst 9 juni 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 9 juni 2024
Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Pastor Carla Berbée
Ouderling: Jan ter Mors, Kerkrentmeester: Klaas Boersma, Diaken: Henk Blik, Koster: Hans Wooldrik, Organist: Peter Slotman, Techniek: Joop Harms

Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar mevrouw Hessels, Bastinglaan 17.
De tweede bos bloemen gaat eveneens als groet en bemoediging naar mevrouw Hobbelt, Knalhutteweg 297.
Er is deze week bij hoge uitzondering ook en derde bos bloemen en die gaat, ook als groet en bemoediging, naar Greetje van der Valk, Kwinkelerweg 39, Boekelo.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag voor onze eigen diaconie.
Uw gift is van harte welkom!

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.


De dienst volgende week zondag,
Usselo, 10.00 uur voorganger: Ds. Wiebke Heeren

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.

De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !


Orde van Dienst 
Orgelspel
Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers
Woord van welkom en mededelingen
De kaarsen op de viertafel worden aangestoken
Intochtslied (staande) LB 632 Dit is de dag vers 1 en 2
Bemoediging en groet, drempelgebed
(De gemeente gaat zitten)
Inleiding op de lezingen
Kyrie-gebed 
Glorialied LB 305 Alle eer en alle glorie
Openingsgebed
1e schriftlezing Genesis 3: 9 - 15   
Lied LB 944  O Heer, verberg U niet voor mij
2e lezing Evangelie Marcus 3: 20 - 35
Lied LB 667 (1,2) Hij leeft, naar de hemel gevaren
Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied LB 657 Zolang wij ademhalen (1,4)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 
gemeenschappelijk gebeden Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied LB 416 Ga met God en hij zal met je zijn 
Wegzending en zegen
Met een gezongen ‘Amen’ van de gemeente
Orgelspel
Collecte aan de uitgang van de kerk


 
terug