zondagsnieuws met orde van dienst 2 juni 2024Z O N D A G S N I E U W S


Uitgave van de Protestantse gemeente te Usselo
(www.protestantsegemeente-usselo.nl)


Zondag 2 juni 2024
Usselo 10.00 uur
De liturgische kleur is groen.
Deze dienst is online te volgen.
Voorganger: Ds. Wiebke Heeren,
Ouderling: Ria Teussink, Kerkrentmeester: Paul Swank, Diaken: Liesbeth Harms
Koster: Rene Jongejeugd, Organist: Jan Fahner, Techniek: Henny Dekker
Er is ook kindernevendienst.Bloemen in de dienst
De eerste bos bloemen gaat als groet en bemoediging naar mevrouwTer Heege, Buursestraat 599.
De tweede bos bloemen gaat als groet en felicitatie naar Peter Slotman, die gisteren jarig was.

Ophangen gedachtenis kruisjes.
In deze dienst wordt een gedachtenis kruisje opgehangen voor:
dhr. Ramaker
mevr. Ter Heegde
dhr. Lippinkhof.

Collecte
De diaconale collecte is deze zondag voor de Wonne in Enschede.
 Midden in de stad Enschede ligt aan de Noorderhagen De Wonne. Vroeger heette dat ‘Het Klooster’, of ‘Het Larinks-Sticht. Momenteel is het nog een soort klooster, maar dan een klooster waar een straat doorheen loopt’. Wat ons aanspreekt is het samenlevings ideaal van de eerste Christenen. De gelovige levensinstelling van Franciscus van Assisi is voor De Wonne van inspirerend belang!
Soberheid, eenvoud , broederschap, gelijkwaardigheid e.d. Dit vanuit de overtuiging van Gods leiding voor alle mensen. Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het helpen van mensen in probleemsituaties, het runnen van een kringloopwinkel en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning. De Wonne is geen professionele hulpverleningsinstelling. Ze probeert zoveel mogelijk een “groot huisgezin” te zijn. De gasten hebben bijna allemaal een professionele ondersteuning van buiten.
De Wonne draait zonder één cent structurele overheidssubsidie. De gasten dragen naar vermogen bij. Daarom willen wij graag “een steentje” bijdragen voor dit mooie project.
Uw gift is van harte welkom!

De collecte bij de uitgang is voor de plaatselijke gemeente.
U kunt uw gaven ook geven via onze app Appostel of iDeal. Scant u daarvoor de afgedrukte QR-code onder deze pagina.

Koffie of thee na de dienst
U wordt weer in de gelegenheid gesteld om na de dienst in het verenigingsgebouw een kop koffie of thee te gebruiken en met elkaar in gesprek te gaan.
De dienst volgende week zondag,
Usselo, 10.00 uur voorganger: Ds. Hannie van Boggelen uit Deventer.

Pastorale zorg
Indien er pastorale zorg en/of geestelijke bijstand gewenst wordt kan men te allen tijde contact opnemen met ds. Wiebke Heeren, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Usselo, telefoonnummer: 053 – 2316060. Email adres: wiebkeheeren@hotmail.com. Bij afwezigheid van ds. Wiebke Heeren kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. De namen en adressen van de ouderlingen vindt u in het informatieblad Drieklank.
De kerk online!
De kerkdiensten van onze gemeente kunt u volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo.

Redactie
Het inleveren van kopij of het doorgeven van een bericht voor Zondagsnieuws kan tot donderdag 12.00 uur, bij voorkeur per email: Zondagsnieuws@protestantsegemeente-Usselo.nl, of telefonisch bij Herma Blik, tel. 06 492 716 54 of bij Roel ter Borg, tel. 06 550 751 20.
Het doorgeven van gemeenteleden die gefeliciteerd worden, ziek zijn of om een andere reden in het Zondagsnieuws vermeld moeten worden graag naar Greetje van der Valk, telefonisch
053- 4282020 of per e-mail, gvdvalk.dekker@gmail.com. Het is van belang om, naast het huisadres en eventueel de afdeling in het ziekenhuis, ook de reden van de vermelding door te geven.
De redactie wenst u een goede dienst !

 
MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD
LIED: 600: 3. 4
INTOCHTSLIED: 275: 1. 2. 3. 4 (staande)
V: De Heer zal bij u zijn G: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen. ( de gemeente gaat zitten )
GEBED AAN HET BEGIN
LIED: 275: 5
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
V: ...daarom bidden wij samen:
G: Heer, ontferm U.
LIED: 304
GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
MOMENT VOOR ……
SCHRIFTLEZING EERSTE TESTAMENT: Deuteronomium 26: 1 - 11
LIED: Psalm 105: 1. 2. 3. 17
SCHRIFTLEZING TWEEDE TESTAMENT: Marcus 2: 23 - 3: 6
LIED: 827
VERKONDIGING
ORGELSPEL
LIED: 691
OPHANGEN VAN DRIE KRUISEN
ter herinnering aan Gerrit Rademaker, Diny ter Heegde en Henny Lippinkhof
DANK - EN VOORBEDE
STIL GEBED
ONZE VADER
COLLECTE
SLOTLIED: 686 (staande)
ZENDING EN ZEGEN
GEMEENTE ZINGT: Amen ( 3x )


 
terug